tqsdk2.TqSim

class tqsdk2.TqSim(self: tqsdk2.tqsdk2.TqSim, init_balance: float = 10000000.0, account_id: str = '') None

天勤2模拟交易类.

该类实现了一个本地的模拟账户,并且在内部完成撮合交易,在回测模式下,只能使用 TqSim 账户来交易。

Args:

init_balance (float): [可选]初始资金, 默认为 1000 万

account_id (str): [可选]帐号, 默认为 TQSIM

__init__(self: tqsdk2.tqsdk2.TqSim, init_balance: float = 10000000.0, account_id: str = '') None

__init__(self: tqsdk2.tqsdk2.TqSim, init_balance: float = 10000000.0, account_id: str = '') -> None

天勤2模拟交易类.

该类实现了一个本地的模拟账户,并且在内部完成撮合交易,在回测模式下,只能使用 TqSim 账户来交易。

Args:

init_balance (float): [可选]初始资金, 默认为 1000 万

account_id (str): [可选]帐号, 默认为 TQSIM

Methods

__init__(self, init_balance, account_id)

__init__(self: tqsdk2.tqsdk2.TqSim, init_balance: float = 10000000.0, account_id: str = '') -> None