tqsdk2.TqAuth

class tqsdk2.TqAuth(self: tqsdk2.tqsdk2.TqAuth, user_name: str, password: str) None

用户认证类, 使用信易账户进行认证授权, 信易账户可以通过 https://account.shinnytech.com/ 进行注册、登录和管理.

Args:

user_name (str): [必填] 信易账户,可以是 邮箱、用户名、手机号.

password (str): [必填] 信易账户密码.

Returns:

返回当前认证实例

Example:

# 登录快期模拟
from tqsdk2 import TqApi, TqAuth, TqAccount
api = TqApi(TqKq(), auth=TqAuth("信易账户", "账户密码"))
api.close()
__init__(self: tqsdk2.tqsdk2.TqAuth, user_name: str, password: str) None

__init__(self: tqsdk2.tqsdk2.TqAuth, user_name: str, password: str) -> None

用户认证类, 使用信易账户进行认证授权, 信易账户可以通过 https://account.shinnytech.com/ 进行注册、登录和管理.

Args:

user_name (str): [必填] 信易账户,可以是 邮箱、用户名、手机号.

password (str): [必填] 信易账户密码.

Returns:

返回当前认证实例

Example:

# 登录快期模拟
from tqsdk2 import TqApi, TqAuth, TqAccount
api = TqApi(TqKq(), auth=TqAuth("信易账户", "账户密码"))
api.close()

Methods

__init__(self, user_name, password)

__init__(self: tqsdk2.tqsdk2.TqAuth, user_name: str, password: str) -> None