tqsdk2.TqAccount

class tqsdk2.TqAccount(self: tqsdk2.tqsdk2.TqAccount, broker_id: str = '', user_name: str = '', password: str = '', default_trading_unit: int = 0)None

天勤2实盘类.

创建天勤实盘实例.

Args:

broker_id (str): [必填] 期货公司,支持的期货公司列表 https://www.shinnytech.com/blog/tq-support-broker/. account_id (str): [必填] 帐号. password (str): [必填] 密码. default_trading_unit (int): [可选] 默认交易单元, 如果指定该参数, 后续下单查询等操作均视为对该交易单元的操作.

__init__(self: tqsdk2.tqsdk2.TqAccount, broker_id: str = '', user_name: str = '', password: str = '', default_trading_unit: int = 0)None

天勤2实盘类.

创建天勤实盘实例.

Args:

broker_id (str): [必填] 期货公司,支持的期货公司列表 https://www.shinnytech.com/blog/tq-support-broker/. account_id (str): [必填] 帐号. password (str): [必填] 密码. default_trading_unit (int): [可选] 默认交易单元, 如果指定该参数, 后续下单查询等操作均视为对该交易单元的操作.

Methods

__init__(self, broker_id, user_name, ...)

天勤2实盘类.