tqsdk.sim - 模拟交易

class tqsdk.sim.TqSim(init_balance: float = 10000000.0, account_id: str = 'TQSIM')

天勤模拟交易类

该类实现了一个本地的模拟账户,并且在内部完成撮合交易,在回测和复盘模式下,只能使用 TqSim 账户来交易。

限价单要求报单价格达到或超过对手盘价格才能成交, 成交价为报单价格, 如果没有对手盘(涨跌停)则无法成交

市价单使用对手盘价格成交, 如果没有对手盘(涨跌停)则自动撤单

模拟交易不会有部分成交的情况, 要成交就是全部成交

Args:

init_balance (float): [可选]初始资金, 默认为一千万

account_id (str): [可选]帐号, 默认为 "TQSIM"

Example:

# 修改TqSim模拟帐号的初始资金为100000
from tqsdk import TqApi, TqSim
api = TqApi(TqSim(init_balance=100000))